Cập nhật lúc: 24/04/2023

Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Chiều 17.8, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã chủ trìbuổi làm việc nghe báo cáo về xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.
 

Cuộc họp do Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì 

Tại cuộc họp, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương khẳng định, Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL được xây dựng hướng tới mục tiêu  cụ thể hoá triển khai các nhiệm vụ của Bộ VHTTDL được phân công tại Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Xác định các công việc trọng tâm của từng lĩnh vực và phân kỳ thời gian thực hiện, làm cơ sở xây dựng chương trình công tác hằng năm. Phân công cho các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL thực hiện Kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo các nhiệm vụ được giao.

Theo dự thảo Kế hoạch có các nhiệm vụ chủ yếu được phân công thực hiện đó là: Các nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định số 1909-TTg ngày 12.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030; Các nhiệm vụ thực hiện theo Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ đã ban hành có liên quan; Các nhiệm vụ giao cho các đơn vị nội ngành thực hiện; Các nhiệm vụ thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ trình Chính phủ phê duyệt thực hiện. 

Theo dự thảo Kế hoạch, thủ trưởng các đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ VHTTDL xây dựng, triển khai cụ thể các đề án, dự án, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ quy định… Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ theo Kế hoạch tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.  Định kỳ hằng năm, các đơn vị đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Năm 2025, các đơn vị cần có đánh giá, tổng hợp, sơ kết việc thực hiện Kế hoạch trong giai đoạn 2021 – 2025, đề xuất giải pháp, nội dung cụ thể để thực hiện Kế hoạch trong giai đoạn 2026 – 2030. 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này và chương trình công tác, các đơn vị chủ động, khẩn trương phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ để báo cáo Bộ.  Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch. Căn cứ nhu cầu thực tiễn triển khai Kế hoạch, các đơn vị chủ động đi khảo sát, kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL khi đi công tác tại các Bộ, ngành, địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động báo cáo, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả.

Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương báo cáo về tiến độ xây dựng Kế hoạch

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL đã đóng góp các ý kiến cụ thể vào Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, Kế hoạch hành động là căn cứ để Bộ VHTTDL, cơ quan quản lý VHTTDL các cấp và các cơ sở VHTTDL xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược và Kết luận của Tổng Bí thư. Theo Thứ trưởng, Dự thảo Kế hoạch đã tập trung được các định hướng, các dự liệu rất lớn, tuy nhiên, có nhiều điểm phải chỉnh sửa để Kế hoạch rõ ràng hơn. Điểm quan trọng nhất là phải xác định được các đầu mối, thời gian thực hiện, thời gian triển khai và các từ ngữ sử dụng trong Kế hoạch phải rất chính xác. Các nhiệm vụ phải được xác định rõ ràng, hợp lý để sắp xếp nguồn lực, không có những nội dung trùng lặp với mục tiêu. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị rà soát lại các thông tin thật chính xác, có thêm nhiều phiên làm việc để tập hợp các ý kiến, tiếp tục phối hợp để hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch trong thời gian tới.

ĐÀO ANH; ảnh: X.TRƯỜNG

In Gửi Email