Cập nhật lúc: 17/08/2023

Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

 Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng  là đơn vị công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk; có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng có chức năng triển khai, phổ biến các sản phẩm điện ảnh, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động phát hành và phổ biến phim; nâng cao dân trí và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; định mức hoạt động và các nhiệm vụ đột xuất trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt để tổ chức thực hiện;

- Tổ chức hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ điện ảnh trong hệ thống các đơn vị chiếu bóng; hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tổ chức các hoạt động chiếu phim lưu động và tại rạp; sản xuất, phát hành và phổ biến băng đĩa phim, phóng sự - tài liệu, video, clip, dịch và lồng tiếng thuyết minh phim dân tộc, các thể loại khác thuộc lĩnh vực điện ảnh;

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các tuần phim, đợt phim kỷ niệm các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước; tham gia tổ chức các sự kiện điện ảnh quốc tế tại địa phương;

- Hợp tác, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực điện ảnh; phát hành, phổ biến phim và các hoạt động dịch vụ giải trí điện ảnh, tổ chức tuyên truyền, chiếu phim phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần về lĩnh vực điện ảnh cho nhân dân;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, thẩm định việc thực hiện các quy định về kinh doanh chất lượng, nội dung đĩa hình, phim, xuất bản phẩm và các hoạt động điện ảnh trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tổ chức quản lý, khai thác các rạp chiếu phim được giao quản lý; cung cấp các dịch vụ giải trí phục vụ khán giả xem phim và các hoạt động, dịch vụ có thu trên cơ sở phát huy phương tiện và cơ sở vật chất của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo đúng với quy định của pháp luật;

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị có liên quan về lĩnh vực điện ảnh trong nước và quốc tế;

- Quản lý tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao hoặc theo quy định của pháp luật.

In Gửi Email