Cập nhật lúc: 21/03/2023

Lịch sử hình thành

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng  là đơn vị công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk; có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng được thành lập theo Quyết định số 12/2004/QĐ-UBND ngày 02/3/2004 của UBND tỉnh Đắk Lắk trên nền tảng là công ty Điện ảnh Đắk Lắk, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

- Quá trình phát triển qua các thời kỳ:

+ Năm 1967 - 1975: Đội chiếu bóng xung kích.

+ Năm 1975 - 1976: Phòng chiếu bóng thuộc Ty Văn hóa - Thông tin.

+ Năm 1976 - 1981: Quốc doanh Chiếu bóng Đắk Lắk.

+ Năm 1981 - 2004: Công ty Điện ảnh Đắk Lắk.

+ Từ năm 2004 đến nay: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đắk Lắk.

Trụ sở làm việc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

Tập thể Cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

In Gửi Email