Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Thông tư này quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
Luật điện ảnh

Luật điện ảnh

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X,kỳ họp thứ 10;Luật này quy định về điện ảnh.