TIN HOẠT ĐỘNG
Lich tiếp công dân năm 2022 của lãnh đao Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh đắk lắk
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Căn cứ vào tình hình thực tế, Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Trung tâm năm 2022 như sau:

01 Phạm Xuân Thắng Giám đốc Tiếp công dân vào các ngày 10,25 của tháng 1,3,5,7,9,11/2022

02 Nguyễn Thị Hồng Thanh Phó Giám đốc Tiếp công dân vào các ngày 10,25 của tháng 2,4,6,8,10,12/2022

Thời gian:

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. 

Địa điểm:

Tại nơi tiếp công dân của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, số 03 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. - Phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm đăng nội dung Thông báo này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị .

Có văn bản đính kèm: 

Tập tin đính kèm:
v
Số lượt truy cập : 189039
Online : 107
TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH ĐẮK LẮK
Địa chỉ : 03 Văn Tiến Dũng, phường Tân An - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 02623. 850139 và 02633. 856212
Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk. Điện thoại : (02623)813665